Monday, 2018-12-10, 11:52 PM
Welcome Guest | Registration | Login

WWW.SRDT.UCOZ.COM

Site menu
LOG IN
IMAGE GALLARY
BOOKMARKS
OUR POLL
Rate my site
Total of answers: 26
STATISTICS

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
UPLOADING
MAP

www.sirugudi.741.com/map
Live Feed

Comming Function's

þÄź ÁÕòÐÅ Ó¸¡õ

          

            ÅÕõ þó¾¢Â ;ó¾¢Ãò¾¢Éò¾ýÚ (¬¸‰ð 15.08.2011) º¢ÚÌÊ Áüêõ ÍüÈ¢ÔûÇ

 «¨ÉòР¸¢Ã¡Á Áì¸éõ ÀÂý¦ÀÚõ Ũ¸Â¢ø þÄź ÁÕòÐÅ Ó¸¡õ ¿¨¼¦ÀÈ þÕ츢ÈÐ. 


 þó¾ þÄź Ó¸¡Á¢ø º¢ÈôÒÁ¢ì¸ ÁÕÐÅ÷¸¨Ç ¨ÅòÐ þÄź ÁÕòÐÅ º¢¸¢î¨º ¿¨¼¦ÀÈ þÕ츢ÈÐ. 

      

  þõÁÕòÐÅ Ó¸¡Á¢üìÌ þô¦À¡ØÐ þÕó§¾ ¿¢¾¢ ¾¢ÃðÊ ÅÕ¸¢÷§È¡õ þó¾ þÄź ÁÕòÐÅ Ó¸¡¨Á 

º¢ÈôÀ¡¸ ¦ºöÐ ÓÊì¸ ¾íì¸Ç¡û ÓÊó¾ ¿¢¾¢ ¯¾Å¢Â¢¨ÉÔõ ¬¾ÃŨÂÔõ ±í¸ÇÐ SRDT «¨ÁôÀ¢üÌ ¦¸¡ÎòÐ ÅúíÌõÀÊ ÀÉ¢ÅýÒ¼ý §¸ðΦ¸¡ûÇÀθ¢§È¡õ.


¿¢¾¢¨Â ÅÆí¸ Å¢ÕôÀõ ¦¸¡ñ¼ ¿ýÀ÷¸û ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇ

 

                  suresh.amicable@gmail.com

                  balaji.npr@gmail.com

                  thittani.bba@gmail.com

CONTACT US

 +91 9566703436

+91 9442041194
ÌÈ¢ôÒ :

                        ±í¸ÇÐ «¨ÉòÐ ¿¢¸ø׸¨ÇÔõ ¦¾¡¢óÐ ¦¸¡ûÇ FACEBOOK community-ø join ¦ºöÐ ¾¸Åø¸¨Ç ¦¾¡¢óÐ

¦¸¡ûÇÄ¡õ.

þôÀÊìÌ

SRDT